સાવધાન : શું તમારું બાળક પણ online ક્લાસ કરી રહ્યો છે ફોન થી, તો ચેતજો અચાનક ફોનની બેટરી ફાટી અને….

હાલની પરસ્થિતિ ને જોય ને કોઈ માતપિતા પોતાના બાળકોને બહાર શાળા પર મોકલવા ઇચ્છતા જ નથી અને ઓનલાઇન ક્લાસના માધ્યમથી …

Read moreસાવધાન : શું તમારું બાળક પણ online ક્લાસ કરી રહ્યો છે ફોન થી, તો ચેતજો અચાનક ફોનની બેટરી ફાટી અને….